Reklamační řád


V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je specificky poškozené a vztahují se na něj naše podmínky, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 5. Obchodních podmínek.

Produkty, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být hlášeny k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady


1 - V bodech níže Vám nedokážeme zboží reklamovat

 1. Některé naše kousky jsou náchylné na vyšší teploty a v případě zanedbání dopravce (vystavení na přímém slunci) neakceptujeme reklamace. Zákazníky se snažíme informovat při extrémních teplotách ve formě emailu, SMS či telefonátu o přítomném riziku odesláním zásilky. Děláme maximum pro minimální vystavení slunci při naší expedici dopravy - zásilky nikdy nestojí v teplém prostředí.
 2. Naopak téměř všechna vlasová kosmetika může zmrznout. Některé kousky jsou náchylné na popraskání. Nikterak to neovlivňuje jejich kvalitu po rozmrznutí. Může být delší proces zpracování v ruce. Obě zmíněná poškození vlivem podnebí jsou raritní, ale je třeba je zmínit.
 3. Vlasové produkty Hanz de Fuko mají velmi náchylná víčka na promáčknutí. Náš obchod sám už dostává některá víčka promáčklá, ale i tak se snažíme zboží balit s maximální ochranou. Používáme bublinkové obálky, náchylné produkty balíme do extra bublinkové fólie a obálky či krabice vyplňujeme Flo-pakem. Reklamace na promáčknutá víčka neakceptujeme
 4. Zboží rozbité, přesto řádně zabalené, je třeba reklamovat u dopravce tentýž den po obdržení a otevření zásilky. Jsme ochotní vám telefonicky poradit s reklamací u dopravce. V případě uznání reklamace nám či vám pošle dopravce peněžní vrátku a my vám zboží či peníze pošleme.

2 - Možnosti vadného plnění

 1. Doplnění toho, co chybí - zašleme Vám produkt, který jsme opomenuli přibalit (chybí šampon? Odešleme ho)
 2. Sleva z kupní ceny - pokud při převzetí zboží existovala na zboží vada nebo se vada vyskytla v záruční době, můžete požadovat vždy přiměřenou slevu z kupní ceny. 
 3. Výměna zboží nebo vadné součásti zboží - výměnu zboží nebo vadné součásti zboží můžete požadovat vždy, pokud to není neúměrné k povaze vady. 
  • Právo na výměnu zboží vám nenáleží v případě, že je vadná pouze část (součást) zboží. Pokud v průběhu reklamačního řízení dojdeme k závěru, že je vadná pouze součást zboží, vyměníme vám tuto součást.
  • Požadovat výměnu zboží nemůžete u zboží použitého nebo prodávaného za nižší cenu. Namísto toho můžete požadovat slevu z kupní ceny
 4. Vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) - vrácení peněz můžete požadovat pouze za předpokladu, že:
  • dodání vadné nebo nekompletní věci z naší strany zakládá podstatné porušení smlouvy
  • nejsme schopni odstranit vadu, pro kterou nemůžete zboží řádně používat, nebo nejsme schopni zboží s touto vadou vyměnit (např. zboží se již nevyrábí)
  • se na zboží vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží)
  • nedodržíme lhůtu pro vyřízení reklamace/nezjednáme nápravu do 30 dnů od uplatnění reklamace.
   • Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) je, že vrátíte věc v tom stavu, v jakém jste ji obdržel

3 - Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

 1. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:
  • jste o vadě před převzetím věci věděli nebo byli upozorněni (viz. odstavec 1)
  • jste vadu sami způsobili
  • uplynula záruční doba
 2. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:
  • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním
  • vady použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo v okamžiku, kdy jste je převzali
  • věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána
  • vyplývá-li to z povahy věci (zejména zboží, které ze své povahy nemůže vydržet po celou dobu trvání záruční doby)
  • vady způsobené nesprávným skladováním, nesprávným užíváním zboží, nebo nedodržením návodu;
  • vady způsobené užíváním zboží v rozporu s doporučením

4 - Postup reklamace

 1. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady pokud možno předem na info@vlasynahoru.cz
 2. Reklamované zboží nám doručte spolu s uplatněním reklamace (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na adresu: Tomáš Holúbek - Tovačovského 1, Olomouc, 77900, přičemž při zasílání doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.
  • Reklamační protokol naleznete ZDE
 3. Pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.
  • Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.
  • Při reklamaci vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Dále (po vyřízení reklamace) vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu

Upraveno dne 29.8.2018
vlasynahoru-logo8Tomas-Holubek-podpis1